top of page
Boliger med mulighet for døgntjenester

Gjerdrum, Viken

I Gjerdrum var det tre heldøgns bemannede bofellesskap for Mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det ene bofellesskapet ble ødelagt av kvikkleireskredet 30.12.2020. 

De to andre bofellesskapene er av relativt lav standard, og det er begrenset hvor egnet de er til formålet.  

Det er avdekket behov for å utrede 17 nye boliger med mulighet for døgntjenester og prosjektet har vært gjennom behovsfase, konseptfase og går videre inn i planleggingsfase før politiske beslutninger og gjennomføringsfase.
Aktivitetssenteret var tidligere plassert i den gamle barnehagen bak Gjerdrum Bo- og Behandlingssenter og ble flyttet til Grøkul i løpet av 2020. Dette lokalet er heller ikke velegnet til formålet og nytt bygg/lokasjon er under utredning. Det skal i tillegg etableres 2-3 avlastningsboliger.

 

En prosjektgruppe ble opprettet i 2021 med det mål å finne et helhetlig konsept for nye boliger med mulighet for døgntjenester, aktivitetssenter og avlastningsboliger. Tanken er å samle både boliger og aktivitetssenter på Ask. Prosjektet har jobbet med en grundig behovsanalyse og konseptfasen for boliger med mulighet for døgntjenester ble vedtatt av kommunestyret i juni 2023.

Prosjektet går nå videre inn i en planleggingsfase og deretter oppstart og bygging.

Oppdragsgiver: Gjerdrum kommune

Vår rolle: Prosjektledelse, rådgivning, arkitekttjenester

 

Type prosjekt: Døgnbemannede boliger, dagsenter og avlastningsboliger


Omfang / størrelse: 180-200 mill eks. mva

Prosjektår: 2021-26

bottom of page