top of page
Døgnbemannede boliger, dagsenter og avlastningsboliger

Gjerdrum, Viken

I Gjerdrum er det tre heldøgns bemannede bofellesskap for Mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det ene bofellesskapet ble ødelagt av kvikkleireskredet 30.12.20. 

De to andre er av relativt lav standard, og det er begrenset hvor egnet de er til formålet.  

Det er avdekket behov for å utrede 17 nye døgnbemannede boliger og prosjektet har vært gjennom behovsfase, konseptfase og går videre inn i planleggingsfase før politiske beslutninger og gjennomføringsfase.
Dagsenteret var tidligere plassert i den gamle barnehagen bak Gjerdrum Bo- og Behandlingssenter og ble flyttet til Grøkul i løpet av 2020. Dette lokalet er heller ikke velegnet til formålet og nytt bygg/lokasjon er under utredning. Det skal i tillegg etableres 2-3 avlastningsboliger.

 

En prosjektgruppe ble opprettet i 2021 med det mål å finne et helhetlig konsept for døgnbemannede boliger, avlastningsboliger og dagsenter. Tanken er å samle både boliger og dagsenter på Ask. Prosjektet har jobbet med en grundig behovsanalyse og forventer å ferdigstille og presentere ferdige konsepter våren 2023. Målet er at kommunestyret skal behandle saken før sommerferien.  Forutsatt politisk godkjenning går prosjektet videre inn i en detaljert planleggingsfase med tanke på en (snarlig) oppstart av bygging og etablering.

Oppdragsgiver: Gjerdrum kommune

Vår rolle: Prosjektledelse, rådgivning, arkitekttjenester

 

Type prosjekt: Døgnbemannede boliger, dagsenter og avlastningsboliger


Omfang / størrelse: 180-200 mill eks. mva

Prosjektår: 2021-26

bottom of page