top of page
Prosjektledelse kommunalteknikk

Rælingen, Viken

Prosjekter for Rælingen Kommune i perioden har vært:

Strømsdalen gang- og sykkelvei – ca. 950 m ny gang- og sykkelvei som knytter sammen Løvenstad med Øvre Rælingsvei og videre sykkelveinett til Lillestrøm. Prosjektet ble gjennomført som en hovedentreprise, og våre oppgaver har inkludert gjennomføring av minikonkurranse, samt prosjekt- og byggeledelse i gjennomføringen. Herunder oppfølging av rådgivere, samt fremdrift og økonomi og kvalitet i byggefasen.

 

Ny avløpspumpestasjon ved Nitelva – totalentreprise med en total kontraktssum på ca. 20 MNOK. Våre oppgaver har inkludert gjennomføring av anbudsevaluering og innkjøp/kontrakt. Prosjektledelse i gjennomføringsfasen, herunder koordinering mot driftsorganisasjon (NRA). Generell oppfølging av detaljprosjektering og byggefasen, herunder SHA iht. byggherreforskriften.

Prosjektet omfattet også innkjøp og oppfølging av rivearbeider, samt utvendig VA-arbeider for pumpestasjonen som var skilt ut som egne entrepriser.

 

Ny miljøgate langs fylkesveien gjennom Fjerdingby Sentrum, inkludert omfattende oppgradering og omlegging av eksisterende infrastruktur i området. Herunder VA, Elkraft, tilstøtende kommunale veier og plasser, samt overvannshåndtering for området. Prosjektet omfatter blant annet 450 m miljøgate med høy kvalitet. Herunder fortau med granittbelegg, grøntanlegg og møblering. To nye kryss mot miljøgaten, en ny kiss & ride for Marikollhallen, to nye busstopp, to nye trafostasjoner samt nytt fordrøyningsanlegg for overvann ved terrassering og steinsetting av eksisterende bekk. Prosjektet er gjennomført som byggherrestyrte entrepriser, og vår rolle har inkludert prosjektledelse inkludert oppfølging av rådgivere og entreprenører.

Oppdragsgiver: Rælingen Kommune

Vår rolle: Prosjektledelse Kommunalteknikk

 

Type prosjekt: Infrastrukturprosjekter


Omfang / størrelse: ca. 70% engasjement i snitt over 3 år

Prosjektår: 2020-2023

bottom of page