top of page
Byggherreombud

Byggherreombud brukes som betegnelse på byggeledelse ved totalentreprise. Den viktigste forskjellen fra ordinær byggeledelse er at BL ikke har ansvar for grensesnittet mellom prosjektering og utførelse. Det hender at byggherreombudet også skal dekke ytelser som normalt hører til prosjektlederrollen.

 

Organisasjon 

 • Gjennomføre byggherremøter (vi anbefaler det) og særmøter

 • Delta på fremdriftsmøter

 • Forestå korrespondanse

 • Revidere PA-bok

 

Økonomi

 • Økonomioppfølging av entreprisekostnad med månedsrapportering

 • Behandling av tilbud, endringer og krav

 • Fakturakontroll

 

Fremdrift

 • Påse at det utarbeides fremdriftsplan og ukeplaner

 • Følge opp disse og ta aksjon ved vesentlig avvik

 

Kvalitet

 • Påse at entreprenørene har et godt fungerende system for Kvalitetssikring

 • Foreta uavhengig stikkprøvekontroll av forhold som erfaringsmessig kan føre til byggeskader

 • Påse at system for avviksbehandling fungerer

 

SHA/HMS

Dersom PL-oppdraget omfatter KU (SHA-koordinator for utførelsesfasen):

 • Ajourføre SHA-plan

 • Delta på vernerunder

 • Påse at sikker jobb-analyser blir utført

 • Påse av hovedbedrift utfører sine pålagte oppgaver

 • Ta aksjon dersom uønskede situasjoner oppstår 

Construction Worker Lifting Wood Board
bottom of page