top of page
Byggeledelse

Organisasjon 

 • Gjennomføre brukermøter og særmøter

 • Delta på fremdriftsmøter

 • Forestå korrespondanse

 • Revidere PA-bok

 

Økonomi

 • Økonomioppfølging av entreprisekostnad med månedsrapportering

 • Behandling av tilbud, endringer og krav

 • Fakturakontroll

 

Fremdrift

 • Påse at det utarbeides fremdriftsplan og ukeplaner

 • Følge opp disse og ta aksjon ved vesentlig avvik

 

Kvalitet

 • Påse at entreprenørene har et godt fungerende system for kvalitetssikring

 • Foreta uavhengig stikkprøvekontroll av forhold som erfaringsmessig kan føre til byggeskader

 • Påse at system for avviksbehandling fungerer

 

SHA/HMS

Dersom PL-oppdraget omfatter KU (SHA-koordinator for utførelsesfasen):

 • Ajourføre SHA-plan

 • Delta på vernerunder

 • Påse at sikker jobb-analyser blir utført

 • Påse av hovedbedrift utfører sine pålagte oppgaver

 • Ta aksjon dersom uønskede situasjoner oppstår 

Construction Worker
bottom of page